2023 Yılı Uzman ve Başöğretmen Başvurusunda Aranacak Şartlar

Eğitim Programına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04
Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim
Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla
uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda
bulunabilecektir.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik
veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen
olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacaktır. Bu sürelere, Aday Öğretmenlik ve
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirlenen;

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere
aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim
kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik
süreleri,

b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen
süreler,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi
kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci
maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,

d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan
tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde
tamamı,

e) Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen
veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,

f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu
kapsamdaki izin süreleri,

g) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış
oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı
Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı
olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden

ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe
döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,

ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri,
de dâhil edilecektir.

Sürelerin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi
esas alınacaktır.

Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de
eğitim programına, aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda
bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları
taşıyanların listesi 30 Mayıs 2023–03 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bakanlığa
gönderilecektir.

Uzman öğretmen olarak görev yapmakta olanlardan başöğretmen unvanı için yapılacak
eğitim programına başvuruda bulunanların uzman öğretmenlikteki on yıllık süreleri, yapılan
duyurular üzerine başvuruda bulunup adlarına uzman öğretmenlik sertifikası düzenlenenlerin
sertifikanın düzenlendiği tarih; yargı kararına bağlı olarak adlarına sertifika düzenlenenlerin ise
yargı kararına göre uzman öğretmen unvanı aldıkları tarih dikkate alınacaktır.

Bir Cevap Yazın

2023 Yılı Uzman ve Başöğretmen Takvimi – Eğitim Dokümanları

2023 Yılı Uzman ve Başöğretmen Takvimi – Eğitim Dokümanları

[…] Eğitim Programına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar […]

2023 Yılı Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Takvimi – ProjeFatih

2023 Yılı Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Takvimi – ProjeFatih

[…] Eğitim Programına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar […]

Menü