Uzman Öğretmen / Başöğretmen Başvuru Şartları

MEB tarafından Öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliği sonrası Uzman öğretmenlik Başvuru Şartları ve tüm sürece bağlı detaylar açıklandı.

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmeolarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacaktır. Bu sürelere, Aday Öğretmenlik veÖğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirlenen;

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere
aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim
kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik
süreleri,

b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen
süreler,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi
kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci
maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,

d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan
tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde
tamamı,
e) Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,

f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,

g) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış
oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı
Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına
bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden
ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe
döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,

ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri, de dâhil edilecektir. Sürelerin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi esas alınacaktır.

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu eğitim programına aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir.

Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce;
diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev
yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 01-28 Haziran 2022 tarihleri
arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.
Uzman öğretmen olarak görev yapmakta olanlardan başöğretmen unvanı için yapılacak
eğitim programına başvuruda bulunanların uzman öğretmenlikteki on yıllık süreleri, yapılan
duyurular üzerine başvuruda bulunup adlarına uzman öğretmenlik sertifikası düzenlenenlerin
sertifikanın düzenlendiği tarih; yargı kararına bağlı olarak adlarına sertifika düzenlenenlerin ise
yargı kararına göre uzman öğretmen unvanı aldıkları tarih dikkate alınacaktır

Bir Cevap Yazın

Menü